STATUT
„LUBIĘCIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA LOTNICZEGO IKARUS”
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie LUBIĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE „IKARUS”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
– rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promowaniu lotnictwa,
– wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do lotników,
– upowszechniania wiedzy lotniczej,
– organizowanie szkoleń w celu nabycia stosownych kwalifikacji, działań na rzecz integracji z UE,
– przyczynienie się do niesienia pomocy i wspieranie organizacji, osób fizycznych zajmujących się
działalnością lotniczą,
– propagowanie walorów turystycznych regionu.
– Szkolenie młodzieży.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubięcin.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7.04.1989r. „PRAWO O STOWARZYSZENIACH”
(Dz. U.01.79.855.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem
przepisów prawa miejscowego.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną określoną odrębnym regulaminem, wydaje biuletyn i inne
materiały oraz używa własnej pieczęci.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Wyrażania opinii w sprawach aktów normatywnych dotyczących lotnictwa i ich dostosowania do UE.
2. Prowadzenie działań integrujących członków poprzez aktywność towarzyską, rekreacyjna i kulturalną.
3. Doradztwo i pomoc prawną oraz humanitarną Członkom Stowarzyszenia.
4. Propagowanie modelarstwa lotniczego oraz uprawiania dyscyplin lotniczych szczególnie wśród młodzieży
i osób niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych patologią społeczną.
5. Organizowanie systemu zdobywania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych niezbędnych przy zatrudnieniu w
kraju i za granicą.
6. Opracowywanie programów i szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności
lotniczych.
7. Promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych oraz własnych opracowań,
prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej z dziedziny lotniczej
8. Promowanie idei lotniczych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
9. Organizowanie i prowadzenie imprez lotniczych w regionie o charakterze rekreacyjno-sportowym i
promocyjnym.
10. Współpracę z osobami i instytucjami oraz koordynacja ich działań w realizacji zadań Stowarzyszenia..
11. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 2
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Uczestników
c) Wspierających
d) Honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być zamieszkująca w kraju lub za granicą pełnoletnia osoba
fizyczna, która złożyła pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zobowiązała się do
przestrzegania statutu.
3. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku poniżej lat 18, nie młodsza niż 10 lat za
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna popierające cele Stowarzyszenia poprzez
złożenia oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
5. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą zarządu Stowarzyszenia na podstawie oddzielnego
regulaminu.
6. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
7. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom (§11 ust. 2, lit. b – e) oraz są
zobowiązani do spełnienia zadeklarowanych świadczeń.
§10
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą
większością głosów w drodze uchwały.
§11
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
b) dbać o jego dobre imię
c) wspierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu, uchwał Stowarzyszenia oraz powszechnie
obowiązującego prawa
e) regularnie opłacać składki
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego; przysługuje wyłącznie członkom
zwyczajnym,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członków,
g) korzystać z innych możliwości, jakie swoim członkom stwarza Stowarzyszenie.
§12
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu, po upływie 30 dni od jej złożenia.
2. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia z data rozwiązania lub likwidacji.
3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w sprawach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy okresy,
d) na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b
niniejszego ustępu,
e) z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
f) na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
g) w przypadku śmierci członka.
§13
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.
ROZDZIAŁ 3
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§15
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w
zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia
§16
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków
spośród członków Stowarzyszenia na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
§17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Jeżeli liczba członków
Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 100 osób Walne Zgromadzenie zostaje
zastąpione przez Zgromadzenie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego
Zgromadzenia. Kadencja delegatów trwa 4 lata. Jeden delegat jest wybierany na 4 członków.
Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
2. Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków.
§18
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
albo na żądanie 1/4 liczby członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 2 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem
Zgromadzenia Członków.
5. Z zastrzeżeniem treści §15 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Do ważności
Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 członków, w drugim
terminie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Obrady w drugim terminie mogą
się odbywać po upływie 2 godzin od pierwszego terminu.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
oraz z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: uchwalanie statutu i podejmowanie o jego zmianach oraz o
rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego oraz:
a) rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50% plus jeden głos przy obecności
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim
terminie,
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f) Rozpatrywanie skarg członków na działanie Zarządu,
g) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§19
1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnia kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w kraju i za granicą oraz działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
h) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury Stowarzyszenia,
i) uchwalanie i zmiana regulaminu organów Stowarzyszenia i innych funkcji organizacyjnych oraz
przepisów, postanowień i wytycznych regulujących działalność Stowarzyszenia,
j) interpretacja statutu oraz regulaminów i innych aktów uchwalanych przez Zarząd,
k) powoływanie i określanie terenu działania oddziałów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
l) formułowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
§20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 1 do 3 członków
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie, co najmniej jeden raz na pół roku kontroli działalności statutowej i gospodarczej
Stowarzyszenia,
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych, żądanie wyjaśnień i
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) Nadzór nad działalnością oddziałowych komisji rewizyjnych.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie samodzielnie uchwalonego regulaminu.
§21
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu.
2. Sąd Koleżeński składa się z: przewodniczącego, sekretarza i 1 do 3 członków.
3. Sąd wszczyna postępowanie na pisemny wniosek lub z urzędu.
4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw członków Stowarzyszenia o naruszenie
norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia.
5. W razie sporu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a) Upomnienie,
b) Naganę,
c) Naganę z ostrzeżeniem,
ROZDZIAŁ 4
FUNDUSZE l MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§22
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) Składki i wpisowe od członków Stowarzyszenia,
b) Darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z ofiarności publicznej,
d) Dotacje lub wpłaty od członków wspierających Wpływy uzyskane z własnej działalności gospodarczej,
e) Inne wpływy wynikające z działalności Lubięcińskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKARUS.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciągać mogą prezes i wiceprezes łącznie, bądź
pozostali członkowie Zarządu minimum dwóch łącznie.
ROZDZIAŁ 5
ZASADY TWORZENIA JEDNOSTEK TERENOWYCH l ICH STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 23
1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe składające się co najmniej z 6 członków Stowarzyszenia.
2. Oddział jest powoływany uchwałą Zarządu na wniosek zainteresowanych członków. Siedzibą władz
oddziału jest miejscowość, w której powołano oddział.
3. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.
§ 24
1. Władzami oddziału są:
a) Walne zebranie oddziału,
b) Zarząd oddziału,
c) Oddziałowa komisja rewizyjna.
2. Postanowienia § 15, § 16, § 17 ust.2 stosuje się odpowiednio.
3.
§25
Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie oddziału. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podjęcie uchwał o rozwiązaniu oddziału, przeznaczeniu majątku oraz wyznaczeniu likwidatorów po
uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
2. Postanowienia § 18 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ust.8 lit. b, c, d, e, f, ust.10 stosuje się odpowiednio.
§26
1. Zarząd oddziału kieruje jego działalnością i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym
zebraniem członków oddziału i Zarządem Stowarzyszenia. W jego skład wchodzi 3 do 5 członków. Zarząd
oddziału składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków zarządu. Prezesa powołuje i odwołuje
walne zebranie oddziału na 4-letnią kadencję.
2. Do kompetencji zarządu należy:
a) Reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
b) Przyjmowanie do oddziału członków Stowarzyszenia, postanowienia § 21 ust.5 lit. c, d, e, f, g, h, i, k
stosuje się odpowiednio
§27
Oddziałowa komisja rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym oddziału. Do oddziałowej komisji
rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 22 ust. 1, 2, ust.3 lit. a, b, c, ust.4.
§28
Protokół z zebrania założycielskiego oddziału wraz z podjętymi uchwałami o powołaniu władz, siedziby, planu
działania w terminie 14 dni powinien być przesłany do Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 6
§29
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§30
1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, uregulowań i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi
Stowarzyszenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
ustawy „PRAWO O STOWARZYSZENIACH”